Новини за Банско

МИГ БАНСКО ПРОВЕДЕ РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА МЕРКИТЕ В РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“(СВОМР)

През последните три дни, МИГ Банско събра представители на земеделския, стопанския, нестопанския и публичния сектор, в изпълнение на договор РД50-63 от 21.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

На срещите бяха представени мерките, които ще бъдат включени в разработваната стратегия, дадени бяха указания на различните целеви групи, които ще имат възможност да получат подкрепа, допустимите дейности и разходи, бюджетът, предвиден за всяка мярка, критерии/индикатори и др.

Всеки един от участниците получи формуляр, в който да отрази становището си, да даде препоръки, относно представените мерки и изготвяната СВОМР.

Нашият приоритет е да създадем отворен и ангажиращ процес, който да включи гласовете и приноса на всеки един от представителите на идентифицираните заинтересовани групи. Участието на местната общност са от съществено значение за успеха на  проекта и развитието на територията на МИГ Банско.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading