Новините от деня

Новини за Банско

РАЗРАБОТВА СЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

 
На 23 февруари се проведе първото заседание на Програмния съвет за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в община Банско във връзка с изготвянето на общинска Програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021-2028 година.
На база извършените измервания на основните показатели за качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция на ИАОС-София и резултатите от същите, програмата се разработва за замърсителя фини прахови частици /ФПЧ10/.
Програмния съвет за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух се председателства от Костадин Атанасов - зам.-кмет на община Банско. В състава са включени общински служители, общински съветници, представители на НИМХ, РИОСВ – Благоевград, РЗИ – Благоевград, Дирекция „НП Пирин“, „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, „Юлен“ АД, „Овергаз“ АД и „Ванг“ ЕООД.
На първото заседание на Програмния съвет бяха обсъдени основанието и заданието за разработване на Програмата, изходящата информация, определяне на времевата рамка, предложения по предварителния и окончателен вариант на същата, мнения и препоръки от експерти в дадената област в изпълнение на критериите, заложени в „Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух“.
Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading