Новините от деня

Новини за Банско

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година

  • Тематична област 1 „Превенция на различни форми на зависимости“
  • Тематична област 2 „Превенция на агресията сред младите хора“
  • Тематична област 3 „Насърчаване на здравословен начин на живот за физическо, психично и емоционално здраве“
  • Тематична област 4 „Превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини“
  • Тематична област 5 „Насърчаване на доброволчеството, включително в ситуация на кризи“

Всяка от тематичните области има три направления:

  • Проекти с регионален обхват;
  • Проекти с областен обхват;
  • Проекти с местен обхват;

В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Програмата, Указания за кандидатстване по Програмата за 2022 година и приложенията към тях, както и съобразно Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

Периодът за изпълнение на проектните дейности е от 15.07. до 31.10.2022 година.

 

Проектните предложения се подават в срок до 13.06.2022 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски №75

http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=2ne1kNZLhJs%3d

 

Вижте всички

Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading